Kerkhof


Kerkhof

Kerkhofcommissie
De Commissie Beheer Kerkhof Sint-Pieter op de berg beheert de begraafplaats. Het kerkhofreglement, dat door het kerkbestuur is vastgesteld, is hierbij leidend. In afwijkende situaties beslist het kerkbestuur.

De commissie bestaat uit een voorzitter vanuit het kerkbestuur, beheerders en een administrateur.

De beheerders zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijke beheer van het kerkhof, zoals uitgifte van de nieuwe grafplaatsen en nissen van de urnenwand. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden/familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten. Zij onderhouden contact met begrafenisondernemers, bedrijven voor het delven van de graven, het onderhoud, de steenhouwers e.d.
De administratie/het secretariaat draagt zorg voor correcte vastlegging van graf- en nishuren, verlengingen, beheer van de contactgegevens e.d.. Voor wijzigingen e/o (niet) verleningen, graag U tot het kerkhof secretariaat te melden.

Voorzitter: Dhr. Jos van Beek, T: 06-20499604
Beheerders: 
Dhr. en Mevr. Swaen, T: 06-40388778, E: pierreswaen@hotmail.com
Dhr. van Thor, T: 043-3256241, E: thor0004@planet.nl
Administratie & secretariaat:
Dhr. J. Claessens 
Heistraat 62
6142 AM  Einighausen
T: 06-19396916, E: jcjohncl-c@telfort.nl

Kerkhofreglement
Kort samengevat (zie verder artikel 9 van het Reglement) kunnen op het kerkhof begraven worden:
(Oud-)parochianen die ingeschreven staan of waren bij een van de twee parochies van Sint Pieter (“Boven en Beneden”) of bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, voorts degenen die de verzorging van een familiegraf op zich hebben genomen alsmede degenen die een grafmonument van historische waarde hebben geadopteerd.
In overleg met het kerkbestuur kan onder omstandigheden verruimde toelating mogelijk zijn.
Het kerkbestuur heeft op 3 november 2015 een nieuw reglement voor het kerkhof Sint-Pieter op de Berg vastgesteld. De bisschop heeft dit goedgekeurd en het wordt sinds 1 januari 2016 toegepast en werd laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 maart 2018.
Het reglement kunt U hier lezen en eventueel printen. Het reglement ligt ook ter ter inzage in het parochiekantoor.

Grafakte
Bij de uitgifte van nieuwe graven en nissen in het columbarium wordt een grafakte opgemaakt; het reglement wordt dan tegelijkertijd aan de rechthebbende ter beschikking gesteld. Het zal ook van toepassing zijn bij de prolongaties van grafrechten, voor het eerst bij de komende prolongaties van ultimo 2015, en wordt dan eveneens aan de rechthebbende beschikbaar gesteld.
Voor een modelgrafakte klikt u op de volgende link: Grafakte

Adoptiegraven
De aantal grafmonumenten met funeraire waarde kunnen geadopteerd worden. Adoptiereglement. Rechten en plichten zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 11 december 2021. Zie: adoptiereglement

Het ruimen van grafmonumenten
Opgezegde graven worden 1 keer per jaar collectief geruimd: in de maand september (afhankelijk van de weersomstandigheden). Voorafgaande is contact geweest met de rechthebbenden (indien bekend). De stoffelijke resten van de personen die hier begraven zijn, worden niet geruimd.

Tarieven kerkhof Sint-Pieter op de Berg Maastricht, met ingang van 1 januari 2023, zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 1 november 2022:
Tarieven per 1 januari 2023
N.B.: wanneer een grafhuurcontract eenzijdig wordt opgezegd door rechthebbende voor de verstreken overeengekomen grafduur, wordt er géén restitutie resterende grafhuurjaren uitgekeerd.

Openingstijden kerkhof
– 1 mei tot 1 oktober: 09.00 – 20.00 uur
– 1 oktober tot 1 mei: 09.00 – 17.00 uur

Bankrekening
ING (t.n.v. R.K. Kerkhof Sint-Pieter op de berg):
IBAN: NL57INGB 0004011981   BIC INGBNL2A

Locatie kerkhof

Kerkhof Online
Het kerkhof is online te bezoeken via Het kerkhof van St. Pieter bij Maastricht ‘Op de Berg’. U kunt hier tevens uitgebreid lezen over de historie van de parochies, de kerkhoven en de religieuze begraafplekken.