Tarieven, kerkbijdrage en donaties


Tarieven

Met een misintentie herdenkt u uw dierbaren of vraagt u een speciaal gebed voor iemand. Daarmee steunt u ook de parochie, want u betaalt daarvoor een offer, een ‘stipendium’. Op de tarievenlijst staan ook rouw- en trouwgelden, doopviering, communie, vormsel en stichtingen.
De tarieven voor misstipendia worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld en kunnen wijzigen.

Onze tarievenlijst:
Tarieven-Misstipendia OLV en STP 2024

Tarieven kerkhof:
Tarieven kerkhof


Kerkbijdrage

Wij doen een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan onze parochies. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken.

  • Kerkbijdrage voor Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming:
    Bankrekening: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht, o.v.v. kerkbijdrage en jaartal.
  • Kerkbijdrage voor Parochie Sint Pieter:
    Bankrekening: NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie Sint Pieter, o.v.v. kerkbijdrage en jaartal.
     

Met uw kerkbijdrage steunt u het waardevolle werk van uw parochie. 
Onze parochies doen mee aan de jaarlijkse actie Kerkbalans.


Nalaten aan de parochie

Testament en de parochie
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuiging.
U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie in uw testament opnemen in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstelling
U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.


Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

 


Giften

Givt – gewoon blijven geven
Met Givt kunt u anoniem een gift doen aan de kerk en/of een collectebedrag overmaken.
In de Givt app, die gratis is te downloaden via de App Store of via Google Play, dient u zich eerst te registreren.
Meer info kunt u vinden op www.givtapp.net

Giften fiscaal aftrekbaar
Giften boven een bepaald drempelbedrag, dat afhankelijk is van uw inkomen, zijn fiscaal aftrekbaar. Indien u voornemens bent om ook in de komende jaren een bedrag aan kerkbijdrage te geven, kunt u uw gift via een notariële akte vastleggen.
Wanneer u de kerkbijdrage aldus voldoet, kunt u de volledige kerkbijdrage op uw belastbaar inkomen in mindering brengen zonder dat er eerst 1% van het onzuiver inkomen op in mindering wordt gebracht.

Voorwaarden
Over de voorwaarden waaraan u dient te voldoen, kan een notaris u inlichten. U verplicht zich om tenminste gedurende 5 jaar het in de akte vermelde bedrag te schenken.


Basilicafonds Maastricht

Basilicafonds Maastricht
Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten.
Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te leveren aan het behoud van de basilieken. Draagt u deze historische gebouwen een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het onderhoud van een van de gebouwen, dan is uw gift meer dan welkom. Voor meer informatie en/of donaties zie https://olvkerk.basilicafonds.nl/


ANBI

De R.K. Parochie van Allerh. Verlosser (ANBI-RSIN code: 824123591) en H. Petrus (ANBI-RSIN code:824101431) en de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (ANBI-RSIN code: 824114486) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Wie een ANBI gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen, geldt voor de ANBI een publicatieplicht. 

Een (verkorte) weergave van een recente Staat van Baten en Lasten zal zo spoedig mogelijk opgenomen worden.